Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Alert list

Opozorilni seznam tujerodnih vrst v gozdovih

V okviru projekta LIFE ARTEMIS smo leta 2017 kot izhodišče za vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja pripravili prvi Opozorilni seznam tujerodnih vrst za gozdove v Sloveniji. Opozorilni seznam je seznam tujerodnih vrst, ki še niso prisotne v Sloveniji, a njihov pojav oziroma ustalitev pričakujemo v prihodnjem obdobju. Te vrste so se v drugih državah že izkazale za invazivne, zato predvidevamo, da so lahko invazivne tudi pri nas. Na opozorilnem seznamu so tudi vrste, ki so sicer že prisotne v Sloveniji, a se pojavljajo le v majhnem številu in jih je z ustreznimi ukrepi še mogoče odstraniti.

Ukrepe upravljanja s tujerodnimi vrstami moramo usmeriti v preprečevanje njihovega vnosa oz. jih moramo zaznati v zgodnjih fazah širjenja, da preprečimo nadaljnje razmnoževanje, širjenje in nastanek škode. Slednje nam omogoča sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO), v okviru katerega usmerjeno iščemo nove potencialno invazivne vrste in poskušamo preprečiti njihovo ustalitev in širjenje. Opozorilni seznam je pomemben sestavni del ZOHO sistema.

Opozorilni seznam trenutno vključuje 12 vrst gliv, 51 vrst rastlin, 13 vrst žuželk in 7 vrst sesalcev.

Glavne poti vnosov teh skupin ITV od najpomembnejše do najmanj pomembne vključujejo: pobeg iz ujetništva/vrtov, širjenje s transportom blaga kot slepi potniki in namerna naselitev v naravo. Pobeg iz ujetništva/vrtov je značilen predvsem za rastline in sesalce. Glavne poti vnosov pri glivah in žuželkah so spontano širjenje, kot slepi potniki in širjenje s transportom blaga.

Kriteriji za uvrstitev na seznam

1. Habitat vrste vključuje tudi gozdni prostor

2. Vrsta je v drugih državah s primerljivimi okoljskimi in podnebnimi razmerami že invazivna in jo tako v Sloveniji smatramo kot potencialno invazivno tujerodno vrsto.

3. Vrsta se že pojavlja v bližini Slovenije ali pa je lokalno prisotna in jo je še mogoče izkoreniti.

4. Vrsta je uvrščena na seznam tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo in mora Slovenija skladno z Uredbo (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst vzpostaviti zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja.

Pregled opozorilnega seznama 2017

Ikona

Število vrst na seznamu

Glavne poti vnosa

Povezava do seznama vrst

Število najdb do 31.12.2017

12 vrst gliv

Prenašajo se s transportom blaga, nato pa se spontano širijo naprej

51 vrst rastlin

Pretežno okrasne rastline, ki so se v naravo razširile z vrtov

13 vrst žuželk

Prenašajo se predvsem s transportom blaga in kot slepi potniki, nato se spontano širijo.

7 vrst sesalcev

Pretežno pobeg/izpust iz ujetništva in nato spontano širjenje.

 

Pripravili: Judita Malovrh in Jana Kus Veenvliet , 19. 12. 2017

Vir:

de Groot, M., L. Kutnar, D. Jurc, N. Ogris, A. Kavčič, A. Marinšek, J. Kus Veenvliet, A. Verlič. 2017. Opozorilni seznam potencialno invazivnih tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih in možne poti vnosa teh vrst. Novice iz varstva gozdov št. 10: 8–15.

Avtorica ikone veverice/Author of the squirrel icon Tracy Hudak, the Noun project

X