Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Project LIFE ARTEMIS > Project activities

Project activities

Action A1
Action A2
Action A3
Action B1
Action B2
Akcija B3
Akcija B4
Akcija B5
Akcija C1
Akcija C2
Akcija D1
Akcija D2
Akcija D3
Akcija E1
Development of the project communication plan

In the framework of this action we have carried a public opinion survey about the knowledge and attitudes of Slovenians on the issue of alien species. This was the basis for developing communication plan, which defines communication goals, messages, channels and target groups. Dissemination activities are listed and indicators defined. In February 2017, we also carried out a Communication Workshop during which we discussed communication goals and activities with all project team members. 

Status of the action: completed

Key outputs:  

Report on a public opinion survey on invasive alien species in Slovenia (in Slovenian with English summary) (.pdf)

Project Communication plan (in Slovenian) (.pdf)

Establishment of early warning and rapid response system of alien species in forests 

The purpose of this action is to establish and efficient system of early warning and rapid response (EWRR) for alien species in Slovenian forests. Such system is an important component of management of alien species. It enables their detection in early stages of spread, when species can still be eradicated or their spread can be prevented. Currently Slovenia has a well developed system of phytosanitary surveillance, which is aiming at preventing the entry and spread of pests and diseases of plants. There is still no system to detect and report other alien species which are not regulated or are covered by the new EU Regulation on invasive alien species (1143/2015). 

In the framework of this action we have conducted a baseline study on the current capacity to perform EWRR tasks among staff employed in forest management and interested public. We cooperate with competent ministries in development of legal basis of EWRR. Once the framework is defined, we will prepare five example rapid response plans.  

Status of the action: in progress

Key outputs:   

Evaluation of national capacities for the EWRR system (in preparation)

Institutional framework for implementation of EWRR system (in preparation).

Example rapid response plans (in preparation)

 

Development of training programs for EWRR

On the basis of the capacity analysis, performed in the action A2, we have developed training programs for professionals working on management and protection of forests and for the interested public and private forest owners. 

The first step in development of the programmes was to prepare an alert list of alien species in forest. The list includes those potentially invasive alien species, which are likely to spread to Slovenia in near future or are already locally present and could spread to new areas. 

For the training workshops we have developed two manuals. A general EWRR manual was prepared, which is explaining the theory of invasive alien species and methods in EWRR. Additionally we have also prepared a field guide for identification of alien species. Field guide includes most species from the alert list and additionally some more widespread species which we included to the observation list. All species are presented with photos and short descriptions. For each species we present key characters which help us distinguish those species from similar other alien or native species. Many species are additionally presented on colour drawings. 

Status of the action: completed

Key outputs: 

System of EWRR for alien species in forests – training manual (in Slovenian) (.pdf)

Field guide for identification of alien species in forests (in Slovenia) (low resolution pdf)

 

National awareness raising campaign on alien species

Some introduction of alien species could be prevented if the general public was more aware of the impacts alien species can have. Raising awareness on the issues of alien species is important that the public can understand the importance of EWRR system and is actively contributing to early detection of alien species.

During the campaign there will be numerous activities. In 2017 we have already published a popular brochure on alien species in Slovenian forests. We set up a travelling exhibition Invasives on the move, which will in the coming years be displayed in many Slovenian towns. Short promotion movies were made and in early 2018 we expect the launch of a longer 20 minutes movie on alien species. From 2017-2020 we organise guided city walks to teach interested public to recognise and report alien species. From 2017-2020 an poster advertisement campaign is planned on Slovenian trains. 

 

Status of the action: in progress

Key outputs: 

Popular brochure on alien species in Slovenian forests (in Slovenian) (.pdf)

Short promotional movie

Longer promotional movie (in preparation)

Travelling exhibition Invasives on the move 

EWRR training of professionals and volunteers

In the framework of this action, we are conducting training workshops for key target groups, which can be involved in EWRR system. Everyone participating in the EWRR system have to understand the basic issues on alien species and they need to know where and when they should pay attention to the possible presence of alien species. They should be able to recognise alien species, in particularly those which were included on the alert list.

First we conduced a Training Workshop where regional coordinators of Slovenia Forest Service were trained. Between July and September 2017 these coordinators carried out one workshop for their own regional unit of Slovenia Forest Service (14 workshops). In September and October 2017 another 14 half-day training workshops were organised for the private forest owners and other interested public who would wish to participate in EWRR system.  In March 2018 we are still planning workshops for staff working in wood extraction companies, manager of green areas and nurseries. We are also going to conduct one Transferability Workshop to present our lessons learnt to professionals form other EU member states. Please, contact us through the contact form, if you would be interesting to participated. 

Status of actions: in progress

Key outputs: 

Lectures from the workshops

Vključitev profesionalcev in laičnih znanstvenikov v zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah

Za učinkovito izvajanje sistema ZOHO je ključen informacijski sistem, v katerem se zbirajo podatki o tujerodnih vrstah. Sistem mora omogočati enostavno vnašanje podatkov, njihovo preverljivost ter hiter pretok informacij. V okviru te akcije je bil izdelan informacijski sistem Invazivke, ki deluje kot spletna in mobilna (androidna) aplikacija. Aplikacija omogoča hiter vnos podatkov, posredovanje fotografij, izvedenci pa lahko prek elektronske pošte stopijo v stik z opazovalcem, ki je posredoval podatek. V okviru te akcije izvajamo tudi aktivnosti za promocijo uporabe aplikacije: predavanja, vsakoletno akcijo Poišči tujerodno vrsto (v letu 2017 je bila to žlezava nedotika) in Teden popisovanja tujerodnih vrst za osnovne in srednje šole. 

Glavni izdelki: 

Spletna aplikacija Invazivke

Mobilna aplikacija Invazivke

Letak Z dotikom zaslona sporoči opažanje NEdotike!

Status akcije: v izvajanju

Vključevanje splošne javnosti v upravljanje s tujerodnimi vrstami v urbanih gozdovih

Ta aktivnost poteka na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Namen je oblikovati primer dobre prakse na področju upravljanja s tujerodnimi vrstami. V letu 2017 smo s pomočjo prostovoljcev že izvedli popis tujerodnih rastlin na območju parka. Na podlagi poglobljene analize rezultatov popisa bomo v letu 2018 določili prednostna območja ter po pridobitvi soglasij s strani lastnikov zemljišč začeli z odstranjevanjem izbranih invazivnih tujerodnih rastlin. Za zavarovano območje bo pripravljen tudi akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi vrstami, ki bo podal usmeritve za delo po koncu projekta LIFE ARTEMIS. 

Glavni izdelki: 

Navodila za popis tujerodnih rastlinskih vrst v gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (.pdf)

Status akcije: v izvajanju

Ozaveščevalna kampanja o javorovem raku

Javorov rak je bolezen, ki se pojavlja na javorjih (Acer spp.). Bolezen povzroča gliva Eutypella parasitica, ki izvira iz Severne Amerike. Leta 2005 so v Sloveniji našli prvi primer
javorovega raka v Evropi. Največ okuženih dreves je v osrednji Sloveniji, predvsem na območju Rožnika v Ljubljani ter na Šmarni gori. Na mestu okužbe se na drevesu naredi izboklina, zato drevo postane mehansko manj odporno, hkrati pa to pomeni tudi zmanjšane možnosti za izkoriščanje lesa. V okviru projekta LIFE ARTEMIS bo od leta 2018 dalje potekala ozaveščevalna kampanja, v okviru bomo lastnike gozdov spodbujali k prepoznavanju javorovega raka ter poseku okuženih dreves. 

Glavni izdelki: 

Brošura o javorovem raku (načrtovana v letu 2018)

Status akcije: začetek izvajanja v letu 2018

 

Spremljanje vidnosti projekta in trendov v odnosih javnosti do invazivnih tujerodnih vrst

Učinke projekta spremljamo na več ravneh, s kazalniki, ki smo jih določili pri projektni prijavi ter v komunikacijskem načrtu. Leta 2017 smo v okviru akcije A1 opravili prvo javnomnenjsko raziskavo. Raziskavo bomo ponovili jeseni 2018 ter jeseni 2020 ter tako ugotavljali trende v odnosih javnosti do invazivnih tujerodnih vrst. 

Glavni izdelki: 

Poročilo o javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji (.pdf) (pripravljeno v okviru akcije A1)

Status akcije: v izvajanju

Ocena učinkovitosti sistema ZOHO

Poleg ozaveščanja so cilji projekta LIFE ARTEMIS izboljšati nacionalne zmogljivosti za zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst v gozdovih in vzpostavitev nacionalnega institucionalnega okvira za ZOHO.
Te cilje bomo dosegli z določitvijo institucionalnega okvira ZOHO, usposabljanjem gozdarjev in prostovoljcev iz različnih ciljnih skupin, razvoj osrednjega informacijskega sistema za ITV. Vrednotenje vzpostavljenega sistema ZOHO poteka z uporabo različnih pristopov spremljanja. V okviru te akcije bomo opravili tudi oceno socialno-ekonomskih vplivov akcij projekta na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo.

Status akcije: v izvajanju

 

Seznanjanje splošne javnosti z rezultati projekta

V okviru te akcije potekajo različne aktivnosti za razširjanje rezultatov projekta. Že konec leta 2016 smo prenovili to spletno stran, ter jo razširili s projektnimi vsebinami. Na dveh lokacijah smo postavili obveščevalne table. Zainteresirano javnost obveščamo tudi prek Facebook strani LIFEARTEMIS, enkrat letno pa tudi na različnih sejemskih prireditvah. V okviru te akcije smo že izvedli obiske dve drugih sorodnih projektov (CSMON-LIFE v Italiji in Observatree v Veliki Britaniji). Proti koncu projekta bomo rezultate projekta predstavili tudi na delavnici za odločevalce na nacionalni in lokalni ravni. 

Glavni izdelki: 

Informacijska tabla pred vhodom v Gozdarski inštitut Slovenije (.pdf)

Informacijska tabla v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v Mostecu (.pdf)

Poročilo obiska projekta Observatree (.pdf)

Status akcije: v izvajanju

Mednarodna konferenca o sistemu ZOHO

Sistemi zgodnjega obveščanja za tujerodne vrste se vzpostavljajo v številnih državah. Ta proces je še posebej intenziven v državah članicah Evropske Unije, saj je vzpostavitev takega sistema ena od obveznosti skladno z Uredbo EU 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. V okviru projekta LIFE ARTEMIS načrtujemo v septembru 2019 štiridnevno konferenco, na kateri si bodo imeli strokovnjaki iz različnih držav priložnost za izmenjavo izkušenj. 

Status akcije:  začetek organizacijskih priprav v letu 2018, izvedba septembra 2019

Načrt za ponovno uporabo in prenos rezultatov projekta

V projektu LIFE ARTEMIS bomo razvili nove pristope na področju zgodnjega odkrivanja tujerodnih vrst. Naše izkušnje želimo deliti tudi z drugimi institucijami, ki razvijajo sistem ZOHO, zato bomo proti koncu projekta organizirali delavnico, na katere bomo povabili predstavnike najmanj dveh držav članic EU. 

Status akcije: začetek organizacijskih priprav pozimi 2019, izvedba spomladi 2020

Koordinacija in administracija projekta

Ta aktivnost je namenjena administrativnemu spremljanju projekta ter usklajevanju dela med projektnimi partnerji. Ožja projektna skupina se srečuje enkrat mesečno, na vsake tri mesece pa se sestaja Usmerjevalna skupina projekta (Project steering group). 

Status akcije: v izvajanju

X