life.artemis@tujerodne-vrste.info
life.artemis@tujerodne-vrste.info

Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Project activities   

A1 Action
A2 Action
A3 Action
Akcija B1
Akcija B2
Akcija B3
Akcija B4
Akcija B5
Akcija C1
Akcija C2
Akcija D1
Akcija D2
Akcija D3
Akcija E1
Project Communication

In this preparatory action, we carried out the first survey poll on attitudes of Slovenians on alien species. This served as a baseline to prepare the Project Communication Plan. This document has developed communication messages, goals and target groups, communication channels, and the methods to disseminate project results. In the framework of this action, a special communication workshop was carried out in February 2017, where the whole project team was trained to perform communication tasks.

Status of the action: completed

Main outputs:  

Report on a public opinion survey on invasive alien species in Slovenia (in Slovenian with English summary)

Project Communication Plan (.pdf)

The establishment of early warning and rapid response system

This action aimed to establish an effective early warning and rapid response system (EWRR) for alien species in Slovenian forests. Such a system is an essential part of a response mechanism for alien species. It enables detection of alien species in early phases of spread when these are still possible to eradicate or at least their spread can be prevented. Slovenia has already developed an efficient EWRR system for pests of plants. However, no EWRR system has yet been developed for alien species causing damage to biodiversity (some of them are regulated with and EU Regulation 1143/2014). In the framework of this action, we carried out an analysis of capacities for performing EWRR tasks at various institutions and among interested volunteer groups. Based on this, we developed a proposal of EWRR system for Slovenia and five example rapid response plans, which will serve the national institution to formalise and appropriate institutional framework.

Action status: completed

The main outputs:  

Capacity assessment to carry out tasks of the early warning and rapid response

A proposed framework for early warning and rapid response system for invasive alien species in forests (in Slovenian with English summary)

Proposal of a Rapid Response Plan for Kudzu (Pueraria montana var. lobata) (in Slovenian with English summary)

Proposal of a Rapid Response Plan for Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) (in Slovenian with English summary)

Proposal of a Rapid Response Plan for Racoon dog (Nyctereutes procyonoides) (in Slovenian with English summary)

Proposal of a Rapid Response Plan for Grey squirrel (Sciurus carolinensis) (in Slovenian with English summary)

Proposal of a Rapid Response Plan for Asian hornet (Vespa velutina) (in Slovenian with English summary)

Development of the EWRR Training Programme

On the basis of the capacity assessment, prepared in Action A2, we developed a training program for staff employed on forest management and for the interested public and owners of forests. The first step of this action was to develop the alert list of alien species in Slovenian forests, in which we placed those potentially invasive alien species, for which there is a great chance that they would be introduced to Slovenia or further spread form the current localised populations. For the training workshops, we developed a training manual and a field guide which is presenting alien species from the alert list as well as some more widespread alien species. The field guide was also adapted for a wider European setting and translated to English with the financial assistance of the Alien CSI project.

The main outputs: 

Early warning and rapid response for alien species in forests, a training manual (.pdf) (in Slovenian)

A Field Guide to Invasive Alien Species in European Forests (.pdf)

Nacionalna ozaveščevalna kampanja o invazivnih tujerodnih vrstah

Nekatere naselitve tujerodnih vrst bi lahko preprečili z večjo ozaveščenostjo splošne javnosti. Dvig zavedanja o problematiki tujerodnih vrst je pomemben tudi zato, da javnost prepozna pomen zgodnjega obveščanja o tujerodnih vrstah in se v sistem aktivno vključuje. V času trajanja kampanje se bodo zvrstili številne aktivnosti. Izdali smo že poljudno brošuro Tujerodne v Slovenskih gozdovih. Pripravili smo že razstavo Invazivke na poti, ki bo v prihodnjih letih gostovala na številnih lokacijah po Sloveniji. Izdelan je kratek predstavitveni film, v kratkem pa bo dokončan tudi daljši film o tujerodnih vrstah v gozdovih. Med letoma 2017 in 2020 vsako leto potekajo vodeni sprehodi v petih slovenskih krajih, na katerih se lahko v spremstvu strokovnjaka naučite prepoznavanja tujerodnih vrst. V času trajanja projekta se bodo odvile štiri oglaševalske kampanje na vlakih Slovenskih železnic.

Glavni izdelki: 

Brošura Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih

Kratek predstavitveni film projekta LIFE ARTEMIS

Daljši predstavitveni film Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih

Razstava Invazivke na poti (na prvi strani je navedeno, kje gostuje razstava)

Status akcije: zaključena

Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev za ZOHO

V okviru te akcije potekajo usmerjena usposabljanja ciljnih skupin, ki tako pridobijo ustrezna znanja za vključevanje v sistem ZOHO. Sodelujoči v sistemu ZOHO morajo biti seznanjeni z osnovno problematiko tujerodnih vrst, vedeti, kje in kdaj naj bodo pozorni na prisotnost tujerodnih vrst ter jih čim več tudi prepoznati. V okviru te akcije so potekale številne delavnice. Najprej je potekala izobraževalna delavnica, na katerih smo usposobili izvajalce usposabljanj, zaposlene na Zavodu za gozdove (ZGS). Ti med julijem in septembrom 2017 na vsaki območni enoti ZGS izvedli eno delavnico za zaposlene na področju upravljanja z gozdovi ali varstvu narave (ZGS, Zavod za varstvo narave, upravljavci zavarovanih območij). Septembra in oktobra 2017 so po območnih enotah potekala še usposabljanja za zainteresirano javnost in lastnike gozdov. V začetku leta 2018 bodo izvedene še delavnice za zaposlene v podjetjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami ter ena delavnica za prenos sistema ZOHO v druge evropske države.

Glavni izdelki: 

Predstavitve predavateljev na delavnicah

Analiza učinkov usposabljanj za sistem za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) (.pdf)

Status akcije: zaključeno

 

Vključitev profesionalcev in laičnih znanstvenikov v zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah

Za učinkovito izvajanje sistema ZOHO je ključen informacijski sistem, v katerem se zbirajo podatki o tujerodnih vrstah. Sistem mora omogočati enostavno vnašanje podatkov, njihovo preverljivost ter hiter pretok informacij. V okviru te akcije je bil izdelan informacijski sistem Invazivke, ki deluje kot spletna in mobilna (androidna) aplikacija. Aplikacija omogoča hiter vnos podatkov, posredovanje fotografij, izvedenci pa lahko prek elektronske pošte stopijo v stik z opazovalcem, ki je posredoval podatek. V okviru te akcije izvajamo tudi aktivnosti za promocijo uporabe aplikacije: predavanja, vsakoletno akcijo Poišči tujerodno vrsto (v letu 2017 je bila to žlezava nedotika) in Teden popisovanja tujerodnih vrst za osnovne in srednje šole.

Glavni izdelki: 

Spletna aplikacija Invazivke

Mobilna aplikacija Invazivke

Letak: “Z dotikom zaslona sporoči opažanje NEdotike!”

Letak: “Ne iščemo idrijskih čipk, temveč tujerodne čipkarke!”

Letak: “Zakaj se jeseni že poleti sušijo?” 

Letak: “Iščemo veliki pajesen!” 

Vključevanje splošne javnosti v upravljanje s tujerodnimi vrstami v urbanih gozdovih

Ta aktivnost poteka na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Namen je oblikovati primer dobre prakse na področju upravljanja s tujerodnimi vrstami. V letu 2017 smo s pomočjo prostovoljcev že izvedli popis tujerodnih rastlin na območju parka. Na podlagi poglobljene analize rezultatov popisa bomo v letu 2018 določili prednostna območja ter po pridobitvi soglasij s strani lastnikov zemljišč začeli z odstranjevanjem izbranih invazivnih tujerodnih rastlin. Za zavarovano območje bo pripravljen tudi akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi vrstami, ki bo podal usmeritve za delo po koncu projekta LIFE ARTEMIS.

Status akcije: zaključena

Glavni izdelki: 

Navodila za popis tujerodnih rastlinskih vrst v gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (.pdf)

Protokol za izbor prednostnih tujerodnih rastlin za obvladovanje ter njegova uporaba na primeru Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (.pdf)

Akcijski načrt za obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlin na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib za obdobje 2021–2025

Ozaveščevalna kampanja o javorovem raku

Javorov rak je bolezen, ki se pojavlja na javorjih (Acer spp.). Bolezen povzroča gliva Eutypella parasitica, ki izvira iz Severne Amerike. Leta 2005 so v Sloveniji našli prvi primer javorovega raka v Evropi. Največ okuženih dreves je v osrednji Sloveniji, predvsem na območju Rožnika v Ljubljani ter na Šmarni gori. Na mestu okužbe se na drevesu naredi izboklina, zato drevo postane mehansko manj odporno, hkrati pa to pomeni tudi zmanjšane možnosti za izkoriščanje lesa. V okviru projekta LIFE ARTEMIS bo od leta 2018 dalje potekala ozaveščevalna kampanja, v okviru bomo lastnike gozdov spodbujali k prepoznavanju javorovega raka ter poseku okuženih dreves.

Glavni izdelki: 

Brošura o javorovem raku (.pdf)

Status akcije: zaključena

Spremljanje vidnosti projekta in trendov v odnosih javnosti do invazivnih tujerodnih vrst

Učinke projekta spremljamo na več ravneh, s kazalniki, ki smo jih določili pri projektni prijavi ter v komunikacijskem načrtu. Leta 2017 smo v okviru akcije A1 opravili prvo javnomnenjsko raziskavo. Raziskavo bomo ponovili jeseni 2018 ter jeseni 2020 ter tako ugotavljali trende v odnosih javnosti do invazivnih tujerodnih vrst.

Glavni izdelki: 

Poročilo o javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji (.pdf) (pripravljeno v okviru akcije A1)

Poročilo o drugi javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji  (.pdf) (pripravljeno v okviru akcije C1)

Poročilo o tretji javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji  (.pdf) (pripravljeno v okviru akcije C1)

Status akcije: zaključena

Ocena učinkovitosti sistema ZOHO

Poleg ozaveščanja so cilji projekta LIFE ARTEMIS izboljšati nacionalne zmogljivosti za zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst v gozdovih in vzpostavitev nacionalnega institucionalnega okvira za ZOHO.
Te cilje bomo dosegli z določitvijo institucionalnega okvira ZOHO, usposabljanjem gozdarjev in prostovoljcev iz različnih ciljnih skupin, razvoj osrednjega informacijskega sistema za ITV. Vrednotenje vzpostavljenega sistema ZOHO poteka z uporabo različnih pristopov spremljanja. V okviru te akcije bomo opravili tudi oceno socialno-ekonomskih vplivov akcij projekta na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo.

Status akcije: zaključena

 

Seznanjanje splošne javnosti z rezultati projekta

V okviru te akcije potekajo različne aktivnosti za razširjanje rezultatov projekta. Že konec leta 2016 smo prenovili to spletno stran, ter jo razširili s projektnimi vsebinami. Na dveh lokacijah smo postavili obveščevalne table. Zainteresirano javnost obveščamo tudi prek Facebook strani LIFEARTEMIS, enkrat letno pa tudi na različnih sejemskih prireditvah. V okviru te akcije smo že izvedli obiske dve drugih sorodnih projektov (CSMON-LIFE v Italiji in Observatree v Veliki Britaniji). Proti koncu projekta bomo rezultate projekta predstavili tudi na delavnici za odločevalce na nacionalni in lokalni ravni.

Glavni izdelki: 

Informacijska tabla pred vhodom v Gozdarski inštitut Slovenije (.pdf)

Informacijska tabla v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v Mosteci (.pdf)

Poročilo obiska projekta Observatree (.pdf)

Status akcije: zaključena

Mednarodna konferenca o sistemu ZOHO

Sistemi zgodnjega obveščanja za tujerodne vrste se vzpostavljajo v številnih državah. Ta proces je še posebej intenziven v državah članicah Evropske Unije, saj je vzpostavitev takega sistema ena od obveznosti skladno z Uredbo EU 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. V okviru projekta LIFE ARTEMIS načrtujemo v septembru 2019 štiridnevno konferenco, na kateri si bodo imeli strokovnjaki iz različnih držav priložnost za izmenjavo izkušenj.

Status akcije:  zaključena. Konferenca je potekala septembra 2019 v Ljubljani. Predstavitve s konference in zbornik povzetkov objavljamo na tej strani. Nekateri prispevki s konference so v razširjeni obliki predstavljeni v posebni številki revije Management of Biological Invasions, Special Issue: Detection and control of alien forest species in a changing world

Načrt za ponovno uporabo in prenos rezultatov projekta

V projektu LIFE ARTEMIS bomo razvili nove pristope na področju zgodnjega odkrivanja tujerodnih vrst. Naše izkušnje želimo deliti tudi z drugimi institucijami, ki razvijajo sistem ZOHO, zato bomo proti koncu projekta organizirali delavnico, na katere bomo povabili predstavnike najmanj dveh držav članic EU.

Status akcije: zaključena

Poročilo o možnostih ponovne uporabe in prenosljivosti znanj rezultatov projekta LIFE ARTEMIS

Predstavitve z delavnice ponovne uporabe, 9. 9. 2020:

LIFE ARTEMIS (SLOVENIJA)

dr. Maarten de Groot, Gozdarski inštitut Slovenije – Transferability workshop LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770)

dr. Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije – Information system “Invazivke” for gathering data of alien species in forests: knowledge transfer

Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, so. p. – Early warning and rapid response – the case of kudzu

BELGIJA

Bram D’hondt, Agency for Nature and Forest (ANB) – 10 years of practice in early warning and rapid response in Belgium

Tim Adriaens, Research Institute for Nature and Forest (INBO)

Jan Reniers, National Scientific Secretariat on Invasive Alien Species at Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Dido Gosse, National Scientific Secretariat on Invasive Alien Species at Royal Belgian Institute of Natural Sciences

HRVAŠKA

Ana Ješovnik, Institute for Environment and Nature, Ministry of Economy and Sustainable Development – Overview of current and planned projects regarding IAS in Croatia

dr. Igor Boršić, Ministry of Economy and Sustainable Development

Koordinacija in administracija projekta

Ta aktivnost je namenjena administrativnemu spremljanju projekta ter usklajevanju dela med projektnimi partnerji. Ožja projektna skupina se srečuje enkrat mesečno, na vsake tri mesece pa se sestaja Usmerjevalna skupina projekta (Project steering group). 

Status akcije: v izvajanju

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Piškotki na spletni strani

Piškotki na spletni strani

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.