Project LIFE ARTEMIS – Awareness Raising, Training
and Measures on Invasive alien Species in forests

Domov > Projekt LIFE ARTEMIS

O projektu LIFE ARTEMIS   

Naslov projekta: Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Akronim projekta: LIFE ARTEMIS

Številka projekta: LIFE15 GIE/SI/000770

Leto razpisa projekta: 2015

Začetek projekta: 7. 7. 2016

Zaključek projekta: 31. 10. 2020

Spletna stran projekta: www.tujerodne-vrste.info

Koordinator upravičenec: Gozdarski inštitut Slovenije

Partnerji: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod Symbiosis, so.p.

Glavni cilj projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

Konkretni cilji projekta so:

 1. Povečati osveščenost javnosti, še posebej zasebnih lastnikov gozdov, glede nevarnosti, ki jo predstavljajo invazivne tujerodne vrste za gozdove.
 2. Vzpostaviti učinkovit institucionalni okvir za zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.
 3. Izboljšati zmogljivost za zgodnje zaznavanje tujerodnih vrst v gozdovih z aktivacijo in usposabljanjem zaposlenih na področju upravljanja z gozdovi in prostovoljcev.

Projekt LIFE ARTEMIS je komunikacijski projekt in vključuje številne aktivnosti za osveščanje različnih ciljnih skupin o tujerodnih vrstah, predvsem profesionalnih gozdarjev, lastnikov gozdov, okoljsko osveščenih odraslih državljanov in šolarjev v starosti 10-18 let.

Pripravila: Jana Kus Veenvliet, november 2016

Projektne aktivnosti

Pripravljalne akcije

 • A1. Izdelava komunikacijskega načrta projekta
 • A2. Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega ukrepanja (ZOHO)
 • A3. Razvoj programa usposabljanja za ZOHO

Osrednje akcije

 • B1. Nacionalna osveščevalna kampanja o invazivnih tujerodnih vrstah (ITV)
 • B2. Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev o ZOHO
 • B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri zbiranju podatkov o ITV
 • B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z ITV v urbanih gozdovih
 • B5. Osveščevalna kampanja o javorovem raku

Spremljanje projekta

 • C1. Spremljanje vidnosti projekta in trendov v odnosu javnosti do ITV
 • C2. Ocena učinkovitosti ZOHO sistema

Diseminacija projekta

 • D.1 Seznanjanje splošne javnosti z rezultati projekta
 • D.2 Mednarodna konferenca o ZOHO
 • D.3 Načrt za ponovno uporabo in prenos rezultatov projekta

Upravljanje projekta

 • E.1 Koordinacija in administracija projekta
X