slen
life.artemis@tujerodne-vrste.info
slen
life.artemis@tujerodne-vrste.info

Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Projekt LIFE ARTEMIS > Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti    

Akcija A1
Akcija A2
Akcija A3
Akcija B1
Akcija B2
Akcija B3
Akcija B4
Akcija B5
Akcija C1
Akcija C2
Akcija D1
Akcija D2
Akcija D3
Akcija E1
Priprava komunikacijskega načrta

V okviru te pripravljalne akcije smo izvedli raziskavo o znanju in mnenju Slovencev o tujerodnih vrstah. To je bilo izhodišče za pripravo Komunikacijskega načrta projekta. V načrtu so jasno opredeljena sporočila, ki jih želimo posredovati ciljnim skupinam v času projekta. Poleg teh so v načrtu določeni tudi komunikacijski cilji, ciljne skupine, komunikacijske poti, načini razširjanja rezultatov projekta, kazalci uspešnosti izvajanja projekta. V okviru te akcije smo februarja 2017 izvedli tudi enodnevno komunikacijsko delavnico, na kateri smo za izvajanje komunikacijskih nalog usposobili celotno projektno ekipo.

Status akcije: zaključena

Glavni izdelki:  

Poročilo o javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji (.pdf)

Komunikacijski načrt projekta (.pdf)

Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za tujerodne vrste

Namen akcije je vzpostaviti učinkovit sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (krajše ZOHO) za tujerodne vrste v slovenskih gozdovih. Tak sistem je zelo pomemben člen odzivnega mehanizma za upravljanje s tujerodnimi vrstami, saj omogoča odkrivanje tujerodnih vrst v zgodnjih fazah širjenja, ko je vrste še mogoče izkoreniniti ali pa vsaj zamejiti njihovo širjenje. V Sloveniji je za zdaj razvit le fitosanitarni sistem za nadzor in spremljanje reguliranih škodljivcev in bolezni. Manjka pa učinkovit sistem za zaznavanje drugih tujerodnih vrst, ki povzročajo škodo okolju in bodisi niso regulirane ali pa so regulirane skladno z novo Uredbo EU 1143/2014. V okviru te naloge smo izvedli oceno trenutnih zmogljivosti z izvajanje nalog ZOHO med zaposlenimi na področju upravljanja z gozdovi ter splošno zainteresirano javnostjo. Trenutno poteka priprava institucionalnega okvira, pri čemer sodelujemo s pristojnimi ministrstvi. V okviru te akcije pripravljamo tudi pet vzorčnih primerov načrtov hitrega odzivanja.

Status akcije: zaključena

Glavni izdelki:  

Ocena nacionalnih zmogljivosti za izvajanje sistema ZOHO

Predlog sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne tujerodne vrste v gozdovih

Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi kudzuja (Pueraria montana var. lobata)

Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum)

Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi rakunastega psa (Nyctereutes procyonoides)

Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi sive veverice (Sciurus carolinensis)

Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi azijskega sršena (Vespa velutina)

Razvoj programa usposabljanja za sistem ZOHO

Na podlagi analize zmogljivosti, izvedene v okviru akcije A2, smo pripravili program usposabljanja za zaposlene na področju upravljanja z gozdovi ter za zainteresirano javnost in lastnike gozdov. Prvi korak v pripravi programa je bila izdelava opozorilnega seznama tujerodnih vrst v gozdovih, na katerega smo uvrstili tiste potencialno invazivne tujerodne vrste, za katere obstaja velika verjetnost naselitve v Sloveniji ali nadaljnjega širjenja iz lokaliziranih populacij. Za izvedbo usposabljanja smo pripravili priročnik, v katerem so predstavljeni vsi ključni elementi sistema ZOHO, vključno z informacijskim sistemom Invazivke. Kot pripomoček za prepoznavanje vrst pa smo pripravili terenski priročnik, v katerem so predstavljene tujerodne vrste z opozorilnega in opazovalnega seznama z določevalnimi znaki po katerih jih ločimo od podobnih tujerodnih ali domorodnih vrst. 

Glavni izdelki: 

Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdu –  priročnik za udeležence usposabljanj (.pdf)

Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih   (.pdf za pregledovanje na spletu)

Status akcije: zaključena

Nacionalna ozaveščevalna kampanja o invazivnih tujerodnih vrstah

Nekatere naselitve tujerodnih vrst bi lahko preprečili z večjo ozaveščenostjo splošne javnosti. Dvig zavedanja o problematiki tujerodnih vrst je pomemben tudi zato, da javnost prepozna pomen zgodnjega obveščanja o tujerodnih vrstah in se v sistem aktivno vključuje. V času trajanja kampanje se bodo zvrstili številne aktivnosti. Izdali smo že poljudno brošuro Tujerodne v Slovenskih gozdovih. Pripravili smo že razstavo Invazivke na poti, ki bo v prihodnjih letih gostovala na številnih lokacijah po Sloveniji. Izdelan je kratek predstavitveni film, v kratkem pa bo dokončan tudi daljši film o tujerodnih vrstah v gozdovih. Med letoma 2017 in 2020 vsako leto potekajo vodeni sprehodi v petih slovenskih krajih, na katerih se lahko v spremstvu strokovnjaka naučite prepoznavanja tujerodnih vrst. V času trajanja projekta se bodo odvile štiri oglaševalske kampanje na vlakih Slovenskih železnic.

Glavni izdelki: 

Brošura Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih

Kratek predstavitveni film projekta LIFE ARTEMIS

Daljši predstavitveni film Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih

Razstava Invazivke na poti (na prvi strani je navedeno, kje gostuje razstava)

Status akcije: zaključena

Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev za ZOHO

V okviru te akcije potekajo usmerjena usposabljanja ciljnih skupin, ki tako pridobijo ustrezna znanja za vključevanje v sistem ZOHO. Sodelujoči v sistemu ZOHO morajo biti seznanjeni z osnovno problematiko tujerodnih vrst, vedeti, kje in kdaj naj bodo pozorni na prisotnost tujerodnih vrst ter jih čim več tudi prepoznati. V okviru te akcije so potekale številne delavnice. Najprej je potekala izobraževalna delavnica, na katerih smo usposobili izvajalce usposabljanj, zaposlene na Zavodu za gozdove (ZGS). Ti med julijem in septembrom 2017 na vsaki območni enoti ZGS izvedli eno delavnico za zaposlene na področju upravljanja z gozdovi ali varstvu narave (ZGS, Zavod za varstvo narave, upravljavci zavarovanih območij). Septembra in oktobra 2017 so po območnih enotah potekala še usposabljanja za zainteresirano javnost in lastnike gozdov. V začetku leta 2018 bodo izvedene še delavnice za zaposlene v podjetjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami ter ena delavnica za prenos sistema ZOHO v druge evropske države.

Glavni izdelki: 

Predstavitve predavateljev na delavnicah

Analiza učinkov usposabljanj za sistem za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) (.pdf)

Status akcije: zaključeno

 

Vključitev profesionalcev in laičnih znanstvenikov v zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah

Za učinkovito izvajanje sistema ZOHO je ključen informacijski sistem, v katerem se zbirajo podatki o tujerodnih vrstah. Sistem mora omogočati enostavno vnašanje podatkov, njihovo preverljivost ter hiter pretok informacij. V okviru te akcije je bil izdelan informacijski sistem Invazivke, ki deluje kot spletna in mobilna (androidna) aplikacija. Aplikacija omogoča hiter vnos podatkov, posredovanje fotografij, izvedenci pa lahko prek elektronske pošte stopijo v stik z opazovalcem, ki je posredoval podatek. V okviru te akcije izvajamo tudi aktivnosti za promocijo uporabe aplikacije: predavanja, vsakoletno akcijo Poišči tujerodno vrsto (v letu 2017 je bila to žlezava nedotika) in Teden popisovanja tujerodnih vrst za osnovne in srednje šole.

Glavni izdelki: 

Spletna aplikacija Invazivke

Mobilna aplikacija Invazivke

Letak: “Z dotikom zaslona sporoči opažanje NEdotike!”

Letak: “Ne iščemo idrijskih čipk, temveč tujerodne čipkarke!”

Letak: “Zakaj se jeseni že poleti sušijo?” 

Letak: “Iščemo veliki pajesen!” 

Vključevanje splošne javnosti v upravljanje s tujerodnimi vrstami v urbanih gozdovih

Ta aktivnost poteka na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Namen je oblikovati primer dobre prakse na področju upravljanja s tujerodnimi vrstami. V letu 2017 smo s pomočjo prostovoljcev že izvedli popis tujerodnih rastlin na območju parka. Na podlagi poglobljene analize rezultatov popisa bomo v letu 2018 določili prednostna območja ter po pridobitvi soglasij s strani lastnikov zemljišč začeli z odstranjevanjem izbranih invazivnih tujerodnih rastlin. Za zavarovano območje bo pripravljen tudi akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi vrstami, ki bo podal usmeritve za delo po koncu projekta LIFE ARTEMIS.

Status akcije: zaključena

Glavni izdelki: 

Navodila za popis tujerodnih rastlinskih vrst v gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (.pdf)

Protokol za izbor prednostnih tujerodnih rastlin za obvladovanje ter njegova uporaba na primeru Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (.pdf)

Akcijski načrt za obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlin na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib za obdobje 2021–2025

Ozaveščevalna kampanja o javorovem raku

Javorov rak je bolezen, ki se pojavlja na javorjih (Acer spp.). Bolezen povzroča gliva Eutypella parasitica, ki izvira iz Severne Amerike. Leta 2005 so v Sloveniji našli prvi primer javorovega raka v Evropi. Največ okuženih dreves je v osrednji Sloveniji, predvsem na območju Rožnika v Ljubljani ter na Šmarni gori. Na mestu okužbe se na drevesu naredi izboklina, zato drevo postane mehansko manj odporno, hkrati pa to pomeni tudi zmanjšane možnosti za izkoriščanje lesa. V okviru projekta LIFE ARTEMIS bo od leta 2018 dalje potekala ozaveščevalna kampanja, v okviru bomo lastnike gozdov spodbujali k prepoznavanju javorovega raka ter poseku okuženih dreves.

Glavni izdelki: 

Brošura o javorovem raku (.pdf)

Status akcije: zaključena

Spremljanje vidnosti projekta in trendov v odnosih javnosti do invazivnih tujerodnih vrst

Učinke projekta spremljamo na več ravneh, s kazalniki, ki smo jih določili pri projektni prijavi ter v komunikacijskem načrtu. Leta 2017 smo v okviru akcije A1 opravili prvo javnomnenjsko raziskavo. Raziskavo bomo ponovili jeseni 2018 ter jeseni 2020 ter tako ugotavljali trende v odnosih javnosti do invazivnih tujerodnih vrst.

Glavni izdelki: 

Poročilo o javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji (.pdf) (pripravljeno v okviru akcije A1)

Poročilo o drugi javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji  (.pdf) (pripravljeno v okviru akcije C1)

Poročilo o tretji javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji  (.pdf) (pripravljeno v okviru akcije C1)

Status akcije: zaključena

Ocena učinkovitosti sistema ZOHO

Poleg ozaveščanja so cilji projekta LIFE ARTEMIS izboljšati nacionalne zmogljivosti za zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst v gozdovih in vzpostavitev nacionalnega institucionalnega okvira za ZOHO.
Te cilje bomo dosegli z določitvijo institucionalnega okvira ZOHO, usposabljanjem gozdarjev in prostovoljcev iz različnih ciljnih skupin, razvoj osrednjega informacijskega sistema za ITV. Vrednotenje vzpostavljenega sistema ZOHO poteka z uporabo različnih pristopov spremljanja. V okviru te akcije bomo opravili tudi oceno socialno-ekonomskih vplivov akcij projekta na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo.

Status akcije: zaključena

 

Seznanjanje splošne javnosti z rezultati projekta

V okviru te akcije potekajo različne aktivnosti za razširjanje rezultatov projekta. Že konec leta 2016 smo prenovili to spletno stran, ter jo razširili s projektnimi vsebinami. Na dveh lokacijah smo postavili obveščevalne table. Zainteresirano javnost obveščamo tudi prek Facebook strani LIFEARTEMIS, enkrat letno pa tudi na različnih sejemskih prireditvah. V okviru te akcije smo že izvedli obiske dve drugih sorodnih projektov (CSMON-LIFE v Italiji in Observatree v Veliki Britaniji). Proti koncu projekta bomo rezultate projekta predstavili tudi na delavnici za odločevalce na nacionalni in lokalni ravni.

Glavni izdelki: 

Informacijska tabla pred vhodom v Gozdarski inštitut Slovenije (.pdf)

Informacijska tabla v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v Mosteci (.pdf)

Poročilo obiska projekta Observatree (.pdf)

Status akcije: zaključena

Mednarodna konferenca o sistemu ZOHO

Sistemi zgodnjega obveščanja za tujerodne vrste se vzpostavljajo v številnih državah. Ta proces je še posebej intenziven v državah članicah Evropske Unije, saj je vzpostavitev takega sistema ena od obveznosti skladno z Uredbo EU 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. V okviru projekta LIFE ARTEMIS načrtujemo v septembru 2019 štiridnevno konferenco, na kateri si bodo imeli strokovnjaki iz različnih držav priložnost za izmenjavo izkušenj.

Status akcije:  zaključena. Konferenca je potekala septembra 2019 v Ljubljani. Predstavitve s konference in zbornik povzetkov objavljamo na tej strani. Nekateri prispevki s konference so v razširjeni obliki predstavljeni v posebni številki revije Management of Biological Invasions, Special Issue: Detection and control of alien forest species in a changing world

Načrt za ponovno uporabo in prenos rezultatov projekta

V projektu LIFE ARTEMIS bomo razvili nove pristope na področju zgodnjega odkrivanja tujerodnih vrst. Naše izkušnje želimo deliti tudi z drugimi institucijami, ki razvijajo sistem ZOHO, zato bomo proti koncu projekta organizirali delavnico, na katere bomo povabili predstavnike najmanj dveh držav članic EU.

Status akcije: zaključena

Poročilo o možnostih ponovne uporabe in prenosljivosti znanj rezultatov projekta LIFE ARTEMIS

Predstavitve z delavnice ponovne uporabe, 9. 9. 2020:

LIFE ARTEMIS (SLOVENIJA)

dr. Maarten de Groot, Gozdarski inštitut Slovenije – Transferability workshop LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770)

dr. Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije – Information system “Invazivke” for gathering data of alien species in forests: knowledge transfer

Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, so. p. – Early warning and rapid response – the case of kudzu

BELGIJA

Bram D’hondt, Agency for Nature and Forest (ANB) – 10 years of practice in early warning and rapid response in Belgium

Tim Adriaens, Research Institute for Nature and Forest (INBO)

Jan Reniers, National Scientific Secretariat on Invasive Alien Species at Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Dido Gosse, National Scientific Secretariat on Invasive Alien Species at Royal Belgian Institute of Natural Sciences

HRVAŠKA

Ana Ješovnik, Institute for Environment and Nature, Ministry of Economy and Sustainable Development – Overview of current and planned projects regarding IAS in Croatia

dr. Igor Boršić, Ministry of Economy and Sustainable Development

Koordinacija in administracija projekta

Ta aktivnost je namenjena administrativnemu spremljanju projekta ter usklajevanju dela med projektnimi partnerji. Ožja projektna skupina se srečuje enkrat mesečno, na vsake tri mesece pa se sestaja Usmerjevalna skupina projekta (Project steering group). 

Status akcije: v izvajanju

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Piškotki na spletni strani

Piškotki na spletni strani

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.