life.artemis@tujerodne-vrste.info
life.artemis@tujerodne-vrste.info

Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Please install and activate the "Breadcrumbs NavXT" plugin to show breadcrumbs.

Prispevki z mednarodne konference

SEKCIJA 1: Invazivne tujerodne vrste in gozdovi: uvod

H. E. Roy and many more: Global perspectives on the ecology of invasive alien species: people, policy and natureGlobalni vidiki ekologije invazivnih tujerodnih vrst: ljudje, politika in narava

D. Oražem, A. Poljanec, A. Breznikar: Forest and forestry in Slovenia / Gozd in gozdarstvo v Sloveniji

M. de Groot, Š. Jagodic, D. Jurc, A. Kavčič, M. Kolšek, J. Kus Veenvliet, L. Kutnar, J. Malovrh, A. Marinšek, N. Ogris, B. Piškur, B. Rantaša, D. Fon, A. Verlič, S. Zidar: Forest and people: how LIFE ARTEMIS project raised awareness and increased the participation of early detection of alien species / Gozd in ljudje: kako je projekt LIFE ARTEMIS osveščal javnost in povečal njeno vključenost v zgodnje zaznavanje tujerodnih vrst

B. Tavzes: Preparation of renewed legislative and institutional framework for prevention and management of invasive alien species in Slovenia / Priprava prenovljenega zakonodajnega in institucionalnega okvira za preprečevanje vnosa in širjenja ter obvladovanja invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji

 

SEKCIJA 2: Ljubiteljska znanost in invazivne tujerodne vrste

P. Crow: Can Citizen Scientists help to record invasive forest pests or diseases? – Lessons learned from the UK’s Observatree tree health project / Ali lahko ljubiteljski znanstveniki pomagajo pri popisovanju invazivnih, gozdu škodljivih organizmov ali bolezni? Nova spoznanja, pridobljena pri projektu Združenega kraljestva za zdravje dreves  Observatree

N. Jogan, A. Marinšek, L. Kutnar, J. Kus Veenvliet, K. Eler, J. Kermavnar, N. Ogris, M. de Groot: Effectiveness of citizens’ science projects in early detection of invasive alien species in SloveniaUčinkovitost projektov ljudske znanosti za zgodnje zaznavanje invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji

Z. Strojin Božič, B. Trčak: Project APPLAUSE – from harmful to useful with citizens’ led activitiesProjekt APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev 

B. Rantaša, Z. Grecs, M. Kolšek, D. Jurc, N. Ogris, B. Piškur, L. Kutnar, A. Marinšek, A. Kavčič, M. de Groot, A. Verlič: Turning theory into practice – invasive alien species themed workshops for field professionals and forest owners within the LIFE ARTEMIS projectIz teorije v prakso: usposabljanja o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih za strokovnjake in lastnike gozdov v okviru projekta LIFE ARTEMIS

 

SEKCIJA 3: Zgodnje zaznavanje invazivnih tujerodnih vrst v gozdu

R. Eschen: Detection of potential pests and diseases of woody plants before their arrival in importing countriesOdkrivanje potencialnih škodljivih organizmov in bolezni lesnatih rastlin pred prihodom v države uvoznice 

C. Aglietti, P. Capretti, L. Ghelardini, G. Marchi, I. Barnes, C. Villari: New multiplex Loop mediated isothermal amplification (LAMP) based assays to early detect Dothistroma pini, Dothistroma septosporum
and Lecanosticta acicola on pine needles / Nov multipleksni test na podlagi z zanko posredovanega izotermalnega pomnoževanja (LAMP) za zgodnje odkrivanje gliv Dothistroma pini, Dothistroma septosporum in Lecanosticta acicola na borovih iglicah

J. Bonte,W. Vanreusel, I. Delcour, J. Audenaert, B. Gobin, J. Witters: Development of a system for awareness, early detection and notification of organisms harmful to plants in Belgium and beyond / Razvoj sistema za ozaveščanje, zgodnje odkrivanje in obveščanje o organizmih, škodljivih za rastline v Belgiji in drugje

E. Bullas-Appleton: Canada’s forest pest surveillance programKanadski program nadzorovanja gozdu škodljivih organizmov

G. Hoch, J. Connell, A. Roques: Using a multi-lure approach for trapping Cerambycidae in high risk areas for the introduction of bark and wood boring pests in Austria / Uporaba pristopa z več vabami za lov kozličkov s pastmi na območjih z visokim tveganjem za vnos lesnih škodljivcev v Avstriji

U. Hoyer-Tomiczek, G. Sauseng, G. Hoch: Detection dogs for the surveillance of invasive bark and wood boring insects Psi za odkrivanje in nadzorovanje invazivnih ksilofagnih žuželk

P. Pajk, A. Zupančič: Examination of the presence and distribution of pest in the context of the survey programme Preučevanje navzočnosti in razširjenosti škodljivih organizmov z vidika programov preiskav

M. Faccoli: Plant health survey in Europe: background, current situation and next challengesSistematične raziskave na področju zdravstvenega varstva rastlin v Evropi: ozadje, trenutni položaj in prihodnji izzivi

J. Sweeney, P. Silk, P. Mayo, K. Ryall, D. Miller, C. Hughes, K. Van Rooyen, J. M. Gutowski, Q. Meng, Y. Li, J. Francese, D. Rassati, T. Kimoto, J. Allison: Methods for improving early detection of exotic wood boring beetles / Metode za izboljšanje zgodnjega odkrivanja tujerodnih ksilofagnih hroščev 

T. Urvois, A. Roques, J. P. Rossi, C. Kerdelhue, M. A. Auger-Rozenberg: Species distribution modelling and expansion monitoring of two invasive ambrosia beetles, Xylosandrus compactus and X. crassiusculus /
Modeliranje razširjenosti vrst in spremljanje širjenja dveh invazivnih ambrozijskih podlubnikov – Xylosandrus compactus in X. crassiusculus

N. I. Kirichenko, E. Akulov, D. Lees, C. Lopez-Vaamonde: Detecting primary ranges of invasive forest pests using historical herbaria / Odkrivanje primarnih območij razširjenosti invazivnih gozdu škodljivih organizmov z uporabo zgodovinskih herbarijev

 

SEKCIJA 4: Informacijski sistemi za zbiranje podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah

N. Ogris, M. de Groot: Information system Invazivke: role in early warning of IAS, statistics, problems and challengesInformacijski sistem Invazivke: vloga v zgodnjem obveščanju ITV, statistika, problemi in izzivi 

E. Per: Information Systems and Information Management to Record Alien Parakeet Species in Turkey / 
Informacijski sistemi in informacijsko upravljanje za evidentiranje tujerodnih vrst skobčevk v Turčiji

 
SEKCIJA 5: Osveščanje javnosti in njen odnos do invazivnih tujerodnih vrst

E. Tricarico: LIFE ASAP: “Alien Species Awareness Program” in ItalyLIFE ASAP: program ozaveščanja o tujerodnih vrstah v Italiji 

A. Japelj, M. de Groot: Successive polling of Slovenes about invasive alien forest speciesIntervalno anketiranje Slovencev o invazivnih tujerodnih vrstah 

M. Šipek, N. Šajna: Public knowledge and perceptions of suburban plant invasions: the role of residential gardens and garden waste deposits in forest fragments Poznavanje in dojemanje invazij tujerodnih rastlin med širšo javnostjo: pomen domačih vrtov in odlagališč vrtnih odpadkov v periurbanih gozdnih fragmentih 

 

SEKCIJA 6: Spremljanje in nadzor invazivnih tujerodnih vrst v gozdu

A. Csóka, P. Kézdy, M. Korda, A. Csiszár: Practical experiences in invasive alien plant control in protected areas of HungaryPraktične izkušnje pri nadzoru nad invazivnimi tujerodnimi rastlinami na zavarovanih območjih Madžarske

K. Černý, L. Havrdová, V. Zýka, V. Strnadová, Z. Haňáčková, D. Zahradník, M. Hrabětová, D. Romportl, M. Mrázková, E. Chumanová: Alien invasive pathogens in the Czech Republic, their list, the most important recent findings and possible mitigation and adaptation strategiesInvazivni tujerodni patogeni na Češkem, seznam teh patogenov, najpomembnejše najnovejše ugotovitve ter mogoče strategije za ublažitev in prilagajanje

J. Galko, C. Nikolov, J. Vakula, S. Rell, M. Zúbrik, A. Kunca: National monitoring of two non-native species in Slovakia: Ips duplicatus and Xylosandrus germanus (Curculionidae: Scolytinae)Nacionalno spremljanje dveh tujerodnih vrst na Slovaškem: Ips duplicatus in Xylosandrus germanus (Curculionidae: Scolytinae)

R. O’Hanlon, C. Fleming: Recent experience with dealing with Invasive alien species threatening plant health in Northern IrelandNajnovejše izkušnje z obravnavo invazivnih tujerodnih vrst, ki ogrožajo zdravstveno varstvo rastlin na Severnem Irskem

U. Kanjir, M. Kavčič, A. Smerdu, Ž. Kokalj: APPLAUSE: Combining satellite and ground survey data for effective IAPS data collection APPLAUSE: Združevanje satelitskih in terenskih podatkov za učinkovito zbiranje informacij o invazivnih tujerodnih rastlinah

B. Piškur, A. Kavčič, M. Triplat: Outbreak of a quarantine organism in Slovenian forests: actions and challenges Izbruh karantenskega škodljivega organizma v slovenskih gozdovih: ukrepi in izzivi

C. M. Shuttleworth, N. Robinson, E. C. Halliwell, H. Peek, R. Clews-Roberts, C. McKinney, D. J. Everest, K. W. Larsen: Evolving grey squirrel management techniques in Europe / Razvoj tehnik upravljanja sive veverice v Evropi

D. Williams, G. Csóka, B. Hrašovec, G. Hoch, M. de Groot, K. Hradil, C. Chireceanu, B. Castagneyrol: Evaluating the pest status in Europe of the oak lace bug, Corythucha arcuata (Heteroptera, Tingidae), and developing survey, control and management strategies Ocenjevanje statusa škodljivega organizma v Evropi za hrastovo čipkarko, Corythucha arcuata (Heteroptera, Tingidae), in razvoj strategij stalnega raziskovanja, nadzora in upravljanja

S. Rozman, J. Malovrh: Action plan for invasive alien species (IAS) management in the Landscape park Tivoli, Rožnik and Šišenski hrib (LPTRŠ) near Ljubljana, Slovenia – stakeholders’ involvement / Akcijski načrt za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠ) pri Ljubljani, Slovenija – vključevanje deležnikov

 
SEKCIJA 7: Ekologija in invazivne tujerodne vrste

T. Campagnaro, S. Iacopino, F. G. Simonelli, G. Trentanovi, T. Sitzia: Effects of Robinia pseudoacacia in Natura 2000 sites in Italy: a comparison with Castanea sativa woodsVplivi drevesa Robinia pseudoacacia na območjih Natura 2000 v Italiji: primerjava z gozdovi Castanea sativa 

A. Csiszár, M. Korda, G. Zagyvai, V. Tiborcz, E. Zaxné Simon, D. Bartha: Presence of invasive alien plants in canopy gaps of different forest communitiesPrisotnost invazivnih tujerodnih rastlin v vrzelih v različnih gozdnih združbah

M. Pepe, L. Gratani, L. Varone, G. Fabrini: Thermal requirements for seed germination of three invasive alien species (IAS) / Toplotne zahteve za klitje semen treh invazivnih tujerodnih vrst 

A. Vannini, C. Morales Rodriguez: Analysis of fungal community associated to the alien invasive ambrosia beetle Xylosandrus compactus: a specific contribute to the project LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX: Saving Mediterranean Forests from Invasions of Xylosandrus beetles and associated pathogenic fungiAnaliza glivne združbe, povezane z invazivnim tujerodnim ambrozijskim podlubnikom Xylosandrus compactus: posebni prispevek k projektu LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX: Reševanje sredozemskih gozdov pred vnosi hroščev Xylosandrus in povezanih patogenih gliv

G. Csóka, M. Paulin, Á. Mikó, C. Eötvös, C. Gáspár, A. Hirka: The oak lace bug (Corythucha arcuata) – a multiple threat on oak ecosystems Hrastova čipkarka (Corythucha arcuata) – večkratna nevarnost za hrastove ekosisteme 

Uredila: Simon Zidar in Jana Kus Veenvliet, oktober 2019

 

Zbornik povzetkov
  • Povzetki predavanj in posterjev, ki so bili predstavljeni na mednarodni konferenci Zaznavanje in nadzor invazivnih tujerodnih vrst v gozdu v spreminjajočem se svetu, ki je potekala od 25. do 28. septembra 2019 v Ljubljani so zbrani v zborniku, ki ga lahko prenesete na tej povezavi
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Piškotki na spletni strani

Piškotki na spletni strani

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.