Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Tujerodne vrste > Tujerodne živali

Tujerodne živali     

Tujerodne rastline so zaradi obsežnih sestojev, ki jih tvorijo, včasih bolj opazne od tujerodnih živali. A v Sloveniji se je že ustalilo okoli 150 tujerodnih živali, med katerimi so številne invazivne in na različne načine povzročajo škodo biotski raznovrstnosti. Najdemo jih v različnih habitatih. Veliko vrst je v sladkih vodah, saj so v preteklosti  v vodotoke naseljevali ribe iz drugh kontinentov in jih tudi preseljevali med donavskim in jadranskim povodjem. V gozdovih pa zaznavamo vse večje število tujerodnih žuželk, ki lahko prizadenejo posamezne drevesne vrste in tako spremenijo vrstno sestavo in delovanje gozdnega ekosistema.

preteklih projektih in projektu LIFE ARTEMIS smo pripravili opise številnih tujerodnih živali, do katerih dostopate s klikom na ime vrste. Viri so navedeni na koncu vsakega opisa. Nabor vrst stalno dopolnjujemo. 

Vrste seznamov

Opazovalni seznam: Vključuje izbrane tujerodne vrste, ki so pri nas že precej razširjene in prepoznane kot invazivne. Sporočanje lokacij teh vrst je pomembno za spremljanje njihovega širjenja, pripravo ukrepov upravljanja s temi vrstami ter ozaveščanje različnih ciljnih skupin.

Opozorilni seznam: Vključuje potencialno invazivne tujerodne vrste, za katere je verjetno, da se bodo razširile tudi v Slovenijo. Nekatere vrste so pri nas že prisotne na manjših območjih in bi se lahko brez ukrepanja razširile.

Iskalnik
  • Podskupina

  • Območje naravne razširjenosti

  • Status v Sloveniji

  • Vrsta seznama

  • Regulirane vrste

X