Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Robati kurbusnjak

Sicyos angulatus

Opozorilni seznam

.
Foto: Ohio State Weed Lab, The Ohio State University, Bugwood.org
Foto: Daniele Camprini, Dryades project
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Severna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: 1900

Poti vnosa: okrasna rastlina, plevel

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: julij, avgust, september

Opis:  Plezajoča enoletnica z viticami. Steblo je bledo zeleno z dlačicami. Listi so dlanasto deljeni, nekoliko nazobčani. Zgornja stran je brez dlačic, na spodnji pa so, predvsem na žilah, drobne dlačice. Cvetovi so dvospolni, drobni (do 1 cm) in zelenkasto rumeni, združeni v glavičasta socvetja. Plodovi so dolgi 1,5 cm, združeni v skupine, pokriti s štrlečimi, lasastimi bodicami in vsebujejo 1 seme.

Habitat: Rodovitni, vlažni habitati: poplavna območja, vlažni travniki, grmišča, poseke, brežine rek, jarkov, ob poljskih poteh in na ruderalnih rastiščih.

Status: Lokalno v alpskem in predpanonskem svetu. Plodovi oz. semena se širijo z vodo, mehanizacijo, ptiči.

Podobne vrste: Tujerodna oljna bučka (Echinocystis lobata), enoletnica, ki ima poleglo ali plezajoče steblo z viticami, dolgo do 6 m. Listi so globoko dlanasto deljeni. Cvetovi enospolni in enodomni, beli do zelenkasti, veliki 3–10 mm, nameščeni v pokončnih, pecljatih grozdastih socvetjih. Plod je valjasto jajčast (do 6 cm), pokrit z mehkimi in ostrimi zelenimi bodicami. Po načinu rasti sta podobna tudi  črnojagodasti bluščec (Bryonia alba), ki ima črne plodove in rdečejagodasti bluščec (B. dioica), ki ima rdeče plodove.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X