Project LIFE ARTEMIS – Awareness Raising, Training
and Measures on Invasive alien Species in forests

Domov > Tujerodne vrste > Opozorilni seznam

Opozorilni seznam tujerodnih vrst

V okviru projekta LIFE ARTEMIS smo leta 2017 kot izhodišče za vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja pripravili prvi Opozorilni seznam tujerodnih vrst za gozdove v Sloveniji. Opozorilni seznam je seznam tujerodnih vrst, ki še niso prisotne v Sloveniji, a njihov pojav oziroma ustalitev pričakujemo v prihodnjem obdobju. Te vrste so se v drugih državah že izkazale za invazivne, zato predvidevamo, da so lahko invazivne tudi pri nas. Na opozorilnem seznamu so tudi vrste, ki so sicer že prisotne v Sloveniji, a se pojavljajo le v majhnem številu in jih je z ustreznimi ukrepi še mogoče odstraniti.

Ukrepe upravljanja s tujerodnimi vrstami moramo usmeriti v preprečevanje njihovega vnosa oz. jih moramo zaznati v zgodnjih fazah širjenja, da preprečimo nadaljnje razmnoževanje, širjenje in nastanek škode. Slednje nam omogoča sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO), v okviru katerega usmerjeno iščemo nove potencialno invazivne vrste in poskušamo preprečiti njihovo ustalitev in širjenje. Opozorilni seznam je pomemben sestavni del ZOHO sistema.

Na opozorilni seznam je trenutno uvrščenih 12 vrst gliv, 51 vrst rastlin, 13 vrst žuželk in 7 vrst sesalcev.

Na spodnjih povezavah so opozorilni seznami za posamezne taksonomske skupine:

  1. Tujerodne rastline na opozorilnem seznamu
  2. Tujerodne glive na opozorilnem seznamu
  3. Tujerodne živali na opozorilnem seznamu

 

Kriteriji za uvrstitev na opozorilni seznam

1. Habitat vrste vključuje tudi gozdni prostor

2. Vrsta je v drugih državah s primerljivimi okoljskimi in podnebnimi razmerami že invazivna in jo tako v Sloveniji smatramo kot potencialno invazivno tujerodno vrsto.

3. Vrsta se že pojavlja v bližini Slovenije ali pa je lokalno prisotna in jo je še mogoče izkoreniti.

4. Vrsta je uvrščena na seznam tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo in mora Slovenija skladno z Uredbo (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst vzpostaviti zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja.

Pripravili: Judita Malovrh in Jana Kus Veenvliet , 19. 12. 2017

Vir: de Groot, M., L. Kutnar, D. Jurc, N. Ogris, A. Kavčič, A. Marinšek, J. Kus Veenvliet, A. Verlič. 2017. Opozorilni seznam potencialno invazivnih tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih in možne poti vnosa teh vrst. Novice iz varstva gozdov št. 10: 8–15.

X